« Fiberklubben återuppstånden | Main | Kan man älska en mössa? »

February 03, 2012

Comments

Verkligen mycket fint! Handspunnet garn är ju verkligen häftigt, man kan göra helt unika saker. Och hitta nya sätt att få ut det bästa av garnet!

Oj vad vackert det blir... Lite avis på vävastolen...

Vilket makalöst vackert garn! Du är så duktig på att färga.

Mm! Gillar smålandsväv speciellt med handspunnet inslag.

...ja vad ska man säga...Vackert!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Stashen 2012

  • Stashen 2012
    Ett av målen 2012 är att använda så mycket som möjligt av min stash till projekt. Ibland måste jag komplettera, och ibland kommer jag säkert vilja köpa något nytt, men här dokumenterar jag alltihop. Målet är att hamna på mindre stash än när året började.

Svea spinnargille

September 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gamla bloggen