« Ull ÄR och förblir bäst | Main | Blåmes i väven »

January 29, 2012

Comments

Det här har jag väntat på! Jättekul att du gjorde slag i saken.

Skönt att inspirationen kommit tillbaka till dig. Det är så tråkigt när man tappar lusten att göra det man egentligen älskar.

Jag är Game! :-)

...jätte kul att du är på gång igen! - men jag hittade mitt fiberlager i går när jag städade :) Det var rätt mycket....Jag får nog stå över till nästa gång!

Jättekul! Men jag har så jag reder mig ett tag! Men skriv så mycket ni orkar så att man får se hur det går!

Underbart - har visserligen massor av ull och färgar även själv - ibland med överraskande resultat... MEN det är ändå något visst att få en liten lapp i brevlådan om att det finns en ullig överraskning att hämta på posten. Jag är väldans gärna med...

Ja, jag vill!

Jag vill också!

hej jag vill gärna vara med Mella

Är det för sent eller kan man fortfarande anmäla sig?

Finns det plats kvar till mig? Och till vilken adress anmäler jag mig i så fall? Mi

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Stashen 2012

  • Stashen 2012
    Ett av målen 2012 är att använda så mycket som möjligt av min stash till projekt. Ibland måste jag komplettera, och ibland kommer jag säkert vilja köpa något nytt, men här dokumenterar jag alltihop. Målet är att hamna på mindre stash än när året började.

Svea spinnargille

September 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gamla bloggen